ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਦਫਤਰ

fac11

ਸਾਮੂਹਿਕ ਕਤਾਰ

fac22

ਸੀਐਨਸੀ ਸੈਂਟਰ

fac33

ਸਾਫ਼ ਕਮਰਾ

fac44